Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

 1. Amaç

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (“Politika”) amacı İSC Güvenlik Danışmanlığı’nın İş Etiği Kurallarında da yer alan rüşvet ve yolsuzluk karşıtı politikalarının ortaya konulmasıdır.

 1. Kapsam

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası;

 • Tüm İSC Güvenlik Danışmanlığı çalışanlarını,
 • Mal ve hizmet aldığımız firmaları ve çalışanlarını, tedarikçi, danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dahil olmak üzere İSC Güvenlik Danışmanlığı adına görev yapan kişi ve kuruluşları (iş ortakları)

kapsamaktadır.

Bu Politika;

 • İSC Güvenlik Danışmanlığı yönetimince onaylanmış İş Etiği Kurallarının,
 • İnsan Kaynakları Uygulamaları’nın

ayrılmaz bir parçasıdır.

 1. Tanımlar

Yolsuzluk, bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak her nevi kazanç sağlama amacıyla kötüye kullanılmasıdır.

Rüşvet ise bir kişinin, görevinin ifası ile ilgili bir işi yapması, yaptırması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi; talep veya kabul edilmesi; bunlara aracılık edilmesigibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için bir başka kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde kendisine veya bunu talep eden tarafa veya bu ilişki dolayısıyla bir başkasınaçıkar sağlamasıdır.

Rüşvet ve yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir, bunlar arasında:

 • Nakit ödemeler,
 • Siyasi ya da diğer bağışlar,
 • Komisyon,
 • Sosyal haklar,
 • Hediye, ağırlama,
 • Diğer menfaatler

sayılabilir.

 1. Görev ve Sorumluluklar

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının uygulanması ve güncellenmesi İSC Güvenlik Danışmanlığı yönetiminin yetki, görev ve sorumluluğundadır. Bu çerçevede;

 • Yönetimin İş Etiği Kuralları’na uygun olarak riskleri değerlendirmeleri ve gerekli kontrol mekanizmalarını tesis etmeleri,
 • Muhasebe Departmanı başta olmak üzere tüm departman ve çalışanların, kendi görev alanlarında İSC Güvenlik Danışmanlığı faaliyetlerinin güvenli ve yasal düzenlemelere uyumlu şekilde yürütülüp yürütülmediğinin takibinin yapılması,
 • Politikalara, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesi

gerekmektedir.

Ayrıca, tüm İSC Güvenlik Danışmanlığı çalışanları,

 • Yönetimce belirlenen politikalara uyum sağlamak,
 • Kendi faaliyet alanları ile ilgili risklerin etkin şekilde yönetmek,
 • İlgili yasal düzenlemelere ve İSC Güvenlik Danışmanlığı uygulamalarına uyumlu bir şekilde çalışmak,
 • Politika’ya aykırı bir davranış, faaliyet ya da uygulama ile karşılaşılması durumunda yönetime bildirmek ile sorumludur.
 1. Mal ve Hizmet Alınan ve Satılan Firmalar ve İş Ortakları

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının, Politika esaslarına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur ve bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır.

5.1 Firma ve İş Ortaklarının Seçimi

Yönetimce, mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının seçimi aşamasında tecrübe, mali performans, teknik yeterlilik gibi kriterleri ile birlikte etik düzeyleri ve bu alanda olumlu bir geçmişe sahip olmaları da dikkate alınır. Rüşvet veya yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbaratı olan firma ya da iş ortaklarıyla, diğer kriterleri karşılasalar bile çalışılmaz. Bu kapsamda herhangi bir iş ilişkisine girmeden önce gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılması sorumluluğu öncelikle yönetimdedir.

5.2 Firma ve İş Ortakları İle Anlaşma Sağlanması

Olumlu istihbaratı olan ve diğer kriterleri karşılayan firma ve iş ortaklarıyla yapılacak anlaşma ve sözleşmelerde;

 • Politikada belirtilen esaslara ve ilgili diğer düzenlemelere tam uyum sağlanması,
 • Çalışanlarının bu esasları özümsemesi ve buna uygun davranması,
 • Belirli periyotlarla çalışanlarının Politika ile ilgili eğitimler almalarının sağlanması,
 • Çalışanlarına bildirim yükümlülükleri ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi

ile ilgili şartlara yer verilir. Bunlara uyulmaması ya da Politika’ya aykırı bir durum oluşması durumunda çalışmanın ve yürürlükteki sözleşmelerin haklı sebeple sonlandırılacağına ilişkin hükümlere yer verilir.

 1. Politika ve Prosedürlerimiz

6.1 Rüşvet ve Yolsuzluk

İSC Güvenlik Danışmanlığı her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez.

Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla İSC ile iş yapmak isteyen üçüncü taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi gerekmektedir.

6.2 Hediye

Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen bir üründür.

İSC Güvenlik Danışmanlığı tarafından üçüncü şahıslara teklif edilen ya da verilen her türlü hediye alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif edilmelidir.

Hediyenin kabul edilebilmesi için de aynı prensipler geçerlidir ve bu prensiplerde yer verilen maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyelerin dışında kesinlikle hediye kabul edilmemelidir. Ayrıca, bu kapsamda olsa bile hediye kabulünün sıklık arz etmemesi, kabul edilen hediyelerle ilgili kabul eden tarafından ilk amiri kanalıyla şirket İK ve yönetimine bildirimde bulunulması gerekmektedir.

6.3 Kolaylaştırma Ödemeleri

Bu Politikanın kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci (izin ve ruhsat almak, belge temin etmek, vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif edilmez.

 1. Hatasız Kayıt Tutma

İSC Güvenlik Danışmanlığı’nın muhasebe ve kayıt sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu bir takım sınırlamalar mevcuttur. Buna göre;

 • Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirilmesi ve muhafaza edilmesi,
 • Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde tahrifat yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması

gerekmektedir.

 1. Eğitim ve İletişim

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, İSC Güvenlik Danışmanlığı çalışanlarına duyurulmuş, sürekli ve kolaylıkla erişilebilir durumdadır.

Eğitimler, çalışanların farkındalığının artırılması için önemli bir enstrümandır. Bu kapsamda İnsan Kaynakları ve Muhasebe ile birlikte tüm çalışanların katılımının zorunlu olduğu eğitim programları tasarlar.

 1. Politika İhlallerinin Bildirimi

Bir çalışan ya da İSC Güvenlik Danışmanlığı adına hareket eden bir kişinin iş bu politikaya aykırı hareket ettiği yönünde görüş ya da şüphe varsa, yönetime iletilmelidir. İş Etiği Kuralları ile ilgili hususlar belirli periyotlarla İSC Güvenlik Danışmanlığı çalışanlarına hatırlatılmaktadır.

İSC Güvenlik Danışmanlığı, dürüst ve şeffaf bir yaklaşımı teşvik etmekte olup; iyi niyetle içten kaygılarını dile getiren herhangi bir çalışanını ya da İSC Güvenlik Danışmanlığı adına hareket eden bir kişiyi desteklemektedir ve bildirimleri gizli tutmaktadır. Hiçbir çalışan yönetime yapmış olduğu Etik Kural ihlali olduğuna inandığı bir bildirim nedeniyle baskı veya cezalandırmaya tabi tutulamaz.

 1. Politika İhlalleri

Politikaya aykırı olan veya olma ihtimali olan durumlarda, konu yönetimce incelenir ve uygunsuz davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımlar uygulanır.

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmalar veya İSC Güvenlik Danışmanlığı adına görev yapan kişi ve kuruluşlarla ile yapılan sözleşmelerde Politika’ya aykırı davranış, tutum ya da faaliyet bulunduğunun belirlenmesi durumunda çalışmaların / yürürlükteki sözleşmelerin İSC Güvenlik Danışmanlığı tarafından haklı sebep ile tek taraflı olarak sonlandırılacağına dair hükümlere yer verilir ve Politika ihlali durumunda da istisna yapılmaksızın bu hükümler uygulanır.

GÜVENLİK DANIŞMANLIK

HİZMETLERİ

Detaylar için tıklayın

TEDARİK  ZİNCİRİ

GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

Detaylar için tıklayın

REFERANSLARIMIZ

Size ulaşmamızı ister misiniz?

Not bırakın ve sizi arayalım